Truyện edit

Danh sách người đăng ký: tên truyện – tên editor – số chương: